อริยา :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนดีเด่น จังหวัดเพชรบุรี ปี 2553
เนื้อหา บล็อก :

 

 

ชื่อเรื่อง :  ก้าวย่างสู่ความสำเร็จของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลเขากระปุก

เจ้าขององค์ความรู้ :  นายทอน  ยอดใจ

ที่อยู่ :  87  หมู่ที่ 4 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี   โทรศัพท์ :  08-9913-1594

วิธีการ  หรือกระบวนการที่ส่งผลให้งานนั้นๆ ประสบความสำเร็จ

สิ่งสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานของศูนย์ ประสานงานองค์การชุมชนตำบลเขากระปุก  ประสบความสำเร็จและได้รับคัดเลือกเป็น ศอช.ต.ดีเด่นระดับจังหวัด  ปี 2553  มาจากการที่มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ที่มีความเสียสละ  ความร่วมมือกันของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯและผู้นำชุมชนที่ต่างปฏิบัติงานของตนเองตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ  ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในตำบลนั้น  คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จะเป็นแกนนำหลักร่วมกับผู้นำชุมชนในการดำเนินงาน  มีการประชุม  ปรึกษาหารือ  และวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน  โดยอาศัยการประสานงานกันอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกกลุ่ม/องค์กรสมาชิกใน พื้นที่ตำบล  ร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ฯ ร่วมกัน  อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก  และส่วนราชการต่างๆ  ทั้งด้านวิชาการ  และงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม  ทำให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ พัฒนาตำบล  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกัน  จึงสามารถรวมพลังขับเคลื่อนงานในตำบลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

แรงผลักดันในการดำเนินงาน ศอช.ต.เขากระปุก  คือ  ใจที่มุ่งมั่นของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ที่ไม่ย่อท้อ  ท้อถอยต่อปัญหาและอุปสรรค  ร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าฟันปัญหาต่างๆ ให้ได้  โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานที่เหมือนกันอยู่ที่การพัฒนาตำบลของตนให้ก้าว หน้า  ประชาชนในตำบลมีความสุข  และได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินงานของ ศอช.ต.เขากระปุก


ผู้บันทึกความรู้ :  นางสาวอริยา  สายน้ำเขียว          ตำแหน่ง :  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

สถานที่ติดต่อ :  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี   โทรศัพท์ :  032-771043

คำสำคัญ(Keyword):
ศอช.ต. ดีเด่น , องค์ความรู้ , KM, ดีเด่น
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION