สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี :: โปรไฟล์

KM Blog ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี

บล็อก

ชื่อ บล็อก : วิถีความพอเพียง...สู่...
เนื้อหา บล็อก :

 การจัดการความรู้ เรื่อง "วิถีความพอเพียง...สู่..."ความอยู่เย็น เป็นสุข"

            เนื้อเรื่อง

            ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็นปีมหามงคลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมี   พระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ หลาย ๆ หน่วยงานต่างจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ขึ้นมา โดยมอบหมายให้ทุกจังหวัด  อำเภอ  ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอละ ๒ หมู่บ้าน เพื่อพัฒนาหมู่บ้านสู่การเป็นต้นแบบชุมชนแห่งความพอเพียงและร่วมเฉลิมฉลองเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านเช่นกัน อำเภอหนองใหญ่ มี ๕ ตำบล ๒๔ หมู่บ้าน มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี  ๒๕๕๓ จำนวน ๑ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลห้างสูง ระดับมั่งมี ศรีสุข” และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  ปี ๒๕๕๔  จำนวน ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเนินดินแดง หมู่ที่  ๒ ตำบลคลองพลู ระดับ    พออยู่ พอกิน” บ้านชากนา หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาซก ระดับ อยู่ดี กินดี

บ้านเนินดินแดง หมู่ที่  ๒ ตำบลคลองพลู   เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ปี ๒๕๕๔ ในระดับ พออยู่ พอกิน” คนในหมู่บ้านมีวิถีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง เน้นการพึ่งตนเอง การทำกิจกรรมเพื่อลดรายจ่ายในชีวิตประจำวัน และสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากกิจกรรม ได้แก่ ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงป่า เลี้ยงไก่ เลี้ยงกบ ทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง การทำสวนยางพัฒนาการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่หลากหลาย,กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมลด ละ เลิก อบายมุข ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมงานบุญประเพณีประจำปี คนในหมู่บ้านปฏิบัติตามศาสนกิจ วัฒนธรรมประเพณี และมารยาทไทย  ในวันสำคัญต่างๆ ได้แก่  กิจกรรมวันพ่อ,วันแม่,วันผู้สูงอายุวันเข้าพรรษา,แห่เทียนเข้าพรรษา,ประเพณีวิ่งควาย,วันตรุษจีน,การทำบุญกลางบ้าน เป็นต้น

 

            ในส่วนของผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นแบบอย่างการพัฒนาที่อย่างยืน ทำให้คนในชุมชนเกิดความตระหนัก เพื่อให้ชุมชนตื่นตัวยึดแนวทางการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของหมู่บ้าน ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาส่วนราชการให้ความสำคัญ นำนโยบายจากภาครัฐมาสู่การปฏิบัติ สร้างการยอมรับในความเป็นผู้นำอย่างแท้จริง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการ ฯ นำไปสู่การพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่มีความยั่งยืน 

 

 

 

สำหรับครัวเรือนพัฒนา ก็ยังเป็นแบบอย่างตามวิถีชีวิตของ ความพอเพียง แต่ละครัวเรือน ปลูกพืชผักสวนครัว ไว้กินเองภายในครอบครัว มีการทำบริเวณบ้านให้เกิดรายได้ เช่นเลี้ยงกบ เลี้ยงหมูป่า เลี้ยงปลา ใช้พื้นที่กำจัดแต่อุดมสมบูรณ์ในเรื่องอาหารการกิน สร้างรายได้-ลดรายจ่าย และสามารถขยายผล ให้กับผู้คนในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนได้อย่างชัดเจน ทุกกิจกรรมในหมู่บ้านคนในชุมชนให้ความร่วมมือ เช่น การพัฒนาหมู่บ้าน การทำความสะอาด การร่วมแรงร่วมใจ ตลอดจนความเสียสละของคนในหมู่บ้านเนินดินแดง เป็นที่ประจักษ์ต่อพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

การก่อเกิดกิจกรรมภายหลังโครงการหมู่บ้าน ศก.พอเพียง

๑.การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเนินดินแดง

๒.กลุ่มอาชีพสตรีพัฒนาบ้านเนินดินแดง โดยการระดมหุ้น

      - รวมกลุ่มกันทำน้ำยาล้างจาน/น้ำยาปรับผ้านุ่ม

      - การแปรรูปผลิตทางการเกษตร

๓.กลุ่มเพาะเห็ด เช่น เห็ดนางฟ้า,เห็ดขอน

๔.จัดทำจุดเรียนรู้ โดยการรวบรวม ความรู้ และใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา เศรษฐกิจพอเพียงที่    มีความหลากหลาย เช่น การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน (ไก่ชน) การเพาะพันธ์กบ การเลี้ยงหมู่ป่า สมุนไพร การเพาะเห็ด การเลี้ยงผึ้งป่า การเผาถ่าน การขยายพันไม้ดอกไม้ประดับ

            ๕.ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้น

 

            ๖.มีการทำบัญชีครัวเรือนในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแต่เดิมก็มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน

 

 

 

            ๗.มีการจัดทำแผนชีวิตครัวเรือนทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นการแสดงถึงความไม่ประมาทในการใช้ชีวิต รู้เท่าทันสถานการณ์  ทำให้การดำเนินชีวิตราบรื่น ลดปัญหาอุปสรรคในการดำรงชีวิตประจำวัน

๘.ส่งเสริมการจัดเวทีประชาคมเดือนละ ๑ ครั้ง เป็นประจำ เพื่อสร้างการเรียนรู้แก่คนในชุมชน

๙.สร้างความตระหนักแก่คนในชุมชนในเรื่อง การพึ่งตนเอง ไม่สร้างปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบ ซึ่งปัจจุบันผู้คนในหมู่บ้านไม่มีหนี้นอกระบบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐.ชาวบ้านร่วมกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้สวยงามมากขึ้น ถนนหนทางตลอดจนหน้าบ้านของแต่ละครัวเรือน ต้องดูแลเรื่องความสะอาด ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการความร่วมมือชองคนในชุมชนและผู้นำชุมชน ความรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นหมู่บ้านต้นแบบของอำเภอ

บันทึกขุมความรู้

            ๑.วิถีของการดำรงชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งอยู่อย่างพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม  กับสภาพกาลปัจจุบัน

            ๒.ผู้นำเป็นแบบอย่างการพัฒนา คนในชุมชนมีส่วนร่วม ยึดหลักประชาธิปไตย

            ๓.คนในชุมชนยึด แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ในทุกสถานการณ์

 

 

แก่นความรู้

๑.วิถีชีวิตของคนในชุมชนเอื้อต่อการพัฒนาที่ยังยืน

๒.ผู้นำกลุ่มองค์กรชุมชนคือฐานหลักแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน

กลยุทธ์ในการทำงาน

 

๑.ใช้หลักการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน         

๒.หลักการประสานงาน (ประสานภาคี เครือข่าย ร่วมส่งเสริมสนับสนุน)

๓.การจัดการความรู้ในชุมชน คนในชุมชนแสวงหาความรู้

๔.การพัฒนาโดยเริ่มต้นจากสภาพที่แท้จริงของหมู่บ้าน

๕.การเชื่อมั่นในศักยภาพของคน คนพัฒนาได้เมื่อมีโอกาส

คำสำคัญ(Keyword):
พอเพียง พัฒนาชุมชน ชลบุรี
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION